Phone number:
Phone number:
Current language: Tiếng Việt

AW-CA20T6G

Cáp đa giao diện

Cáp đa giao diện dành cho giao tiếp điều khiển tín hiệu tuần tự từ camera AW-HE60S hoặc AW-HE60H đến bộ điều khiển và truyền tín hiệu composite và tín hiệu component từ camera AW-HE60S hoặc AW-HE60H