AV-HS04M7D

Ngõ ra 3D SDI (cho phép AV-HS450A lên đến chín cổng vào 3D và tám cổng ra 3D)