Phone number:
Phone number:
Current language: Tiếng Việt

AW-CA15H29G

Cáp kết nối với Đầu pan/tilt trong nhà

Kết nối  camera đa năng, AK-HC1800G, với đầu pan/tilt AW-PH360/AW-PH405/AW-PH400.